Korea Open: Winners from Korea

Person Medals tournaments
AN, Ji-Won 1 Korea Open 2018
BAE, Yoon-Min 1 Korea Open 2019
BANG, Seung-Han 1 Korea Open 2019
CHANG, Hyeon-Oh 1 Korea Open 2017
CHIN, Min-Cheol 1 Korea Open 2018
CHO, Si-Eon 1 Korea Open 2017
CHO, Min-Kwang 1 Korea Open 2019
CHOI, Eun-Kyu 1 Korea Open 2001
CHOI, Yeong-Sang 1 Korea Open 2015
CHOI, Hee-Joung 1 Korea Open 2013
CHOI, In-Ho 1 Korea Open 2014
CHOI, Kwang-Jin 1 Korea Open 2014
CHOI, Soo-Young 1 Korea Open 2019
HA, Min-Ah 2 Korea Open 2017, Korea Open 2014
HAN, Sang-Won 1 Korea Open 2019
HAN, Seo-Hui 1 Korea Open 2019
HEO, Seong-Joo 1 Korea Open 2018
HONG, Jae-Hyuk 1 Korea Open 2018
HWAN, Nam-Goong 1 Korea Open 2019
IM, Ha-Kyong 1 Korea Open 2014
JANG, You-Jin 1 Korea Open 2015
JEON, Chae-Eun 1 Korea Open 2018
JO, Young-Ran 1 Korea Open 2001
JUNG, Chan-Ho 1 Korea Open 2017
JUNG, Woo-Hyeok 1 Korea Open 2018
JUNG, Yuri 1 Korea Open 2019
KANG, Seo-Hee 1 Korea Open 2018
KANG, Kang Hun Jae 1 Korea Open 2018
KIM, So-Hui 1 Korea Open 2019
KIM, Jan-Di 2 Korea Open 2017, Korea Open 2015
KIM, Da-Hwi 1 Korea Open 2014
KIM, Jeong-Soo 1 Korea Open 2017
KIM, A-Hyun 1 Korea Open 2014
KIM, Bong-Soo 1 Korea Open 2014
KIM, Jae-Min 1 Korea Open 2014
KIM, Shin-Bi 1 Korea Open 2019
KIM, Dae-Ik 1 Korea Open 2019
KIM, Min-Jeong 1 Korea Open 2018
KIM, So-Im 1 Korea Open 2015
KIM, Min-Kyeong 1 Korea Open 2018
KIM, Jeong-Eun 2 Korea Open 2017, Korea Open 2018
KIM, Dae-Yong 1 Korea Open 2018
KIM, Min-Hyuk 1 Korea Open 2018
KIM, Hee-Yeon 1 Korea Open 2018
KIM, Ju-Ho 1 Korea Open 2018
KIM, Min-Sung 1 Korea Open 2018
KIM, Ji-Hwan 1 Korea Open 2018
KIM, Ga-Yeon 1 Korea Open 2018
KIM, Seu-Ra 1 Korea Open 2018
KIM, Hyo-Jin 1 Korea Open 2001
KIM, Jee-Seok 1 Korea Open 2019
KIM, Young-Seok 1 Korea Open 2019
KO, Gwang-Hyeon 1 Korea Open 2018
KO, Seong-Bin 1 Korea Open 2018
KWON, Hyeok-Jin 1 Korea Open 2017
LEE, Seung-A 1 Korea Open 2013
LEE, Joo-Seong 1 Korea Open 2014
LEE, Seon-Gi 1 Korea Open 2018
LEE, Jeong-Kyu 1 Korea Open 2014
LEE, Won-Jin 1 Korea Open 2014
LEE, Gil-Soo 2 Korea Open 2015, Korea Open 2014
LEE, Young-Woo 1 Korea Open 2014
LEE, Seung-Hwan 2 Korea Open 2015, Korea Open 2014
LEE, Min-Yeong 1 Korea Open 2019
LEE, Jun-Beom 1 Korea Open 2018
LEE, Chi-Ho 1 Korea Open 2018
LEE, Seung-Hee 1 Korea Open 2018
LEE, Jae-Hui 1 Korea Open 2018
LIM, Gi-Jun 1 Korea Open 2018
LIM, Yuiri 1 Korea Open 2018
LIM, Cherry 1 Korea Open 2019
MOON, Ji-Soo 1 Korea Open 2018
MYEONG, Mi-Na 1 Korea Open 2018
NO, Hui-Seung 1 Korea Open 2018
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2014
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
no name, 1 Korea Open 2015
NOH, Min-Woo 1 Korea Open 2018
OH, Won-Jun 1 Korea Open 2018
PARK, Ji-Woong 1 Korea Open 2013
PARK, Hyeon-Jun 2 Korea Open 2017, Korea Open 2018
PARK, Bo-Eui 1 Korea Open 2017
PARK, Eun-A 2 Korea Open 2018, Korea Open 2015
PARK, Ji-Min 1 Korea Open 2019
PARK, Soung-Jun 1 Korea Open 2017
PARK, Ha-Yeong 1 Korea Open 2018
PARK, Min-Ho 1 Korea Open 2018
PARK, Tae-Kyu 1 Korea Open 2018
RYU, Doo-Yeon 1 Korea Open 2015
SEO, Kang-Eun 1 Korea Open 2019
SHIN, Yeong-Rae 1 Korea Open 2015
SIM, Jae-Young 1 Korea Open 2019
SO, Jun-Sung 1 Korea Open 2018
SONG, Ye-Ri 1 Korea Open 2018
SONG, Seung-Hwan 1 Korea Open 2018
WON, Jong-Hun 1 Korea Open 2018
WOO, Ha-Young 1 Korea Open 2019
YANG, Chang-Sik 1 Korea Open 2018
YANG, Yun-Jeong 1 Korea Open 2018
YOO, Hyong-Soo 1 Korea Open 2017
YOO, Su-Yeon 1 Korea Open 2017
YU, Eun-Jin 1 Korea Open 2018
YU, Ji-Hye 1 Korea Open 2017

You like this page? Show it!